Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacytrusowa cytrusowa
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viabrzask brzask
0337 fd00
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viabrzask brzask
1138 2093
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viabrzask brzask
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viamalinowowa malinowowa
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viabrzask brzask
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viabrzask brzask
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasaycheese saycheese
3102 0a3d 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1599 5eac 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxsneakyx xsneakyx
Kiedy Ją w końcu znalazłem, Ona się tylko uśmiechnęła. Znasz ten Jej uśmiech? On oznacza: "W ogóle mnie nie znasz. I nigdy nie poznasz." To jest rodzaj magii. Jest taka dobra w ukrywaniu rzeczy, i chowaniu, unikaniu. Ale ja Ją znam. I wiem, że ma tyle miłości w swoim sercu, że na samą myśl, żeby tą miłość wypuścić, pokazać swoje karty.. jest przerażona na śmierć.
— skins
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaxsneakyx xsneakyx
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viaehh ehh
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaehh ehh
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaehh ehh
2298 d196 500
Reposted fromtichga tichga viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl