Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5581 d669 500
0198 7e31 500
Reposted fromkotowate kotowate viaAmericanlover Americanlover
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Suits
Reposted fromjamess jamess vianaska naska
8642 f87e
1241 7233
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viakatalama katalama
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaAmericanlover Americanlover
7343 f993
2786 0730
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
Nie chce Cię potrzebować, bo nie mogę Cię mieć
— I don't know
Reposted fromAngiie Angiie viajointskurwysyn jointskurwysyn
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nie mów mi, że niebo jest granicą, skoro są ślady stóp na księżycu.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viamalinowowa malinowowa
7544 bce4
3791 5797
6115 3619
Reposted frombun bun viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl